เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 14/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 44
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ.2543 ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ดังนี้
 
 • นายพิทยา ทิพยโสตถิ
 • ประธานกรรมการ
 • นายสุรชาติ ศรีวิชัย
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • นายณรงค์ เจียมทอง
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายวีรยุทธ  ทวนคง
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 • นายณรงค์ ตั้งทองปั้น
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายวรวุฒิ อยู่ญาติมาก
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นายทวีศิลป์ ม่วงถึก
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • กัปตันเอกศักดิ์ สรรพกิจ
 • กรรมการ
 • นายนินนาท พัฒนวิบูลย์
 • กรรมการ
 • นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์ 
 • กรรมการ
 • นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
 • กรรมการ
 • นายนิพนธ์ หัตถกี
 • กรรมการ
 • นายพรเทพ สิทธิสงวนศักดิ์
 • กรรมการ
 • นางสาวเจริญรัตน์ รัตนวัฒนาธร
 • กรรมการ