เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 9/2558
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 40
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
ข้อ 54 และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
 • เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
 • ประธานกรรมการ
 • นายชาติ ฟ้าปกาศิต
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • นายสุเทพ สืบพงษ์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 • นายกิตติ ศิริพงษ์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายจรินทร์ บุญเนตร
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายกิติศักดิ์ อิ่มเจริญ
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • นายสุรพล อิ่มสุดจิตร์
 • กรรมการ
 • นายอิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์
 • กรรมการ
 • นายวันเทพ บวรพานิช
 • กรรมการ
 • นายยุทธนา ถูกจิตต์
 • กรรมการ
 • นายประพณฑ์ ปิ่นรุ่งโรจน์
 • กรรมการ
 • นายสรกฤช วรรณลักษณ์
 • กรรมการ
 • นางสุนิตตา ทันตานนท์
 • กรรมการ