เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 14/2559
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 41
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
 • เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
 • ประธานกรรมการ
 • กัปตันเอกศักดิ์ สรรพกิจ
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายกิติศักดิ์ อิ่มเจริญ
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 • นายประพณฑ์ ปิ่นรุ่งโรจน์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายยุทธนา ถูกจิตต์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นางสุนิตตา ทันตานนท์
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายวันเทพ บวรพานิช
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • นายชาติ ฟ้าปกาสิต
 • กรรมการ
 • นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย
 • กรรมการ
 • นายจรินทร์ บุญเนตร
 • กรรมการ
 • นายสรกฤช วรรณลักษณ์
 • กรรมการ
 • นายทวีศิลป์ ม่วงถึก
 • กรรมการ
 • นายณรงค์ เจียมทอง
 • กรรมการ
 • นายนินนาท พัฒนวิบูลย์
 • กรรมการ