เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 71/2559
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 41 ปรับคณะครั้งที่ 1
ตามมที่คณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ชุด
ต่างๆ ซึ่งจากผลประกอบการ และธุรกรรมจะดำเนินต่อไป จึงได้มีการเสนอจากกรรมการให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อจะได้มาร่วมกัน
ทำงานและอาสาเข้ามาบ้างในคณะ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ. 2543
ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
 • เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
 • ประธานกรรมการ
 • นายชาติ ฟ้าปกาศิต
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • นายยุทธนา ถูกจิตต์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายกิติศักดิ์ อิ่มเจริญ
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 • นายประพณฑ์ ปิ่นรุ่งโรจน์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายทวีศิลป์ ม่วงถึก
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายจรินทร์ บุญเนตร
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • นายสรกฤช วรรณลักษณ์
 • กรรมการ
 • นายณรงค์ เจียมทอง
 • กรรมการ
 • กัปตันเอกศักดิ์ สรรพกิจ
 • กรรมการ
 • นายสรุสิทธิ์ ศรีประภา
 • กรรมการ
 • นางสนิตตา ทันตานนท์
 • กรรมการ
 • นายวันเทพ บวชพานิช
 • กรรมการ
 • นายนินนาท พัฒนวิบูลย์
 • กรรมการ