เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 2/2559
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 40 ปรับคณะครั้งที่ 2
ตามที่หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด่วนที่สุดที่ กษ 1105/8 ลงวันที่ 4 มกราคม 2559 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีมติเห็นว่าข้ออุทธรณ์ของสหกรณ์ฟังขึ้น
และให้เพิกถอนคำสั่งรองนายทะเบียน ที่ สสพ.2 36/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 มีผลทำให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปฏิบัติงานครบ 15 คนตามปกติ
อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
ข้อ 54 และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 1/2559(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
 • เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
 • ประธานกรรมการ
 • นายชาติ ฟ้าปกาศิต
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • นายสุเทพ สืบพงษ์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายสุรสิทธิ์ ศรีประภา
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 • นายกิตติ ศิริพงษ์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายจรินทร์ บุญเนตร
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นายอนุรักษ์ เอี่ยมใย
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายกิติศักดิ์ อิ่มเจริญ
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • นายสุรพล อิ่มสุดจิตร์
 • กรรมการ
 • นายอิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์
 • กรรมการ
 • นายวันเทพ บวรพานิช
 • กรรมการ
 • นายยุทธนา ถูกจิตต์
 • กรรมการ
 • นายประพณฑ์ ปิ่นรุ่งโรจน์
 • กรรมการ
 • นายสรกฤช วรรณลักษณ์
 • กรรมการ
 • นางสุนิตตา ทันตานนท์
 • กรรมการ