เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 53/2558
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 40 ปรับคณะครั้งที่ 1
ตามที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ มีคำสั่งที่ สสพ.2 36/2558 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เรื่องเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ มีผลทำให้คณะกรรมการดำเนินการว่างลง 6 คน เหลืออยู่ 9 คน
และอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
ข้อ 54 และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้
 • เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก
 • ประธานกรรมการ
 • นายชาติ ฟ้าปกาศิต
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 • นายสุเทพ สืบพงษ์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 • นายกิตติ ศิริพงษ์
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 4
 • นายจรินทร์ บุญเนตร
 • รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 • นายสุรพล อิ่มสุดจิตร์
 • กรรมการและเลขานุการ
 • นายวันเทพ บวรพานิช
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • นายอิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์
 • กรรมการ
 • นายยุทธนา ถูกจิตต์
 • กรรมการ