NEWS

ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานระบบ solar cell

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร หรือระบบ Solar Cell

อ่านเพิ่มเติม CLICK