HISTORY
ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำกัด

ในปี พ.ศ. 2516 เมื่อมีการเสนอขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด ขณะนั้นมีกองทุนโปว์วิเด็นต์ฟัน (Provident Fund) ของพนักงานอยู่ บริษัทเกรงว่าการหักเงินเดือนสองทางรวมทั้งของสหกรณ์ด้วย จะเป็นภาระหนักต่อพนักงาน จึงรั้งรออยู่จนกระทั่งบริษัทได้ยกเลิกกองทุนดังกล่าวในปี พ.ศ. 2518 และได้จัดตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ชุดก่อตั้ง ดำเนินการให้ พนักงานบริษัท ที่สนใจเข้าร่วมลงชื่อขอตั้งสหกรณ์ จำนวน 245 คน จดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ์ และได้รับในอนุญาตเมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2519 โดยทุนดำเนินการ 1,528,400 บาท แบ่งเป็น ทุนเรือนหุ้น 1,421,900 บาท และเงินรับฝาก 106,500 บาท

โดยมีประธานคณะกรรมการสหกรณ์ท่านแรก คือ เรืออากาศเอก พร้อม ณ ถลาง และมีรองประธานคณะกรรมการทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ท่านแรก คือ ดร.บุญธรรม สมบูรณ์สงค์ และ นายไพเราะ ไพรอนันต์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมทั้ง กรรมการดำเนินการอื่น ๆ รวม 15 ท่าน เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นผลสำเร็จ และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่าง ๆ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน มีส่วนสำคัญคือ ส่งเสริมการ ออมทรัพย์ของพนักงานโดยหักเงินเดือนส่งเป็นค่าหุ้น ของสมาชิกทุกเดือน ให้บริการรับฝากเงินประเภทออมทรพัย์ และประจำ และให้กู้ยืมแก่สมาชิกตามความจำเป็น ได้แก่ การให้กู้ระยะสั้น เรียกว่า กู้ฉุกเฉิน ให้กู้ระยะเวลาปานกลางเรียกว่ากู้สามัญ และให้กู้ระยะยาวเรียกว่ากู้พิเศษ

ในปีตั้งต้น 2519 เงินกู้สองประเภทคือ เงินกู้ฉุกเฉินมีจำนวนเฉลี่ยต่อราย 1,084.- บาท และให้เงินกู้สามัญเฉลี่ยต่อราย 8,016.- บาท ส่วนเงินกู้พิเศษเริ่มให้บริการกู้ปลายปี 2525 ด้วยการให้ กู้ร้อยละ 80 ของเงินวางมัดจำ โดยสหกรณ์ได้ใช้เงินที่กู้มาจากบริษัท การบินไทยฯ ในปี 2525 จำนวน 10 ล้านบาท และต่อมาได้กู้เพิ่มอีกเป็น 20 ล้านบาท ขยายให้กู้พิเศษโดยรับจำนองที่ดินและบ้าน ในปี 2527 ได้ขยายให้กู้ซื้อรถยนต์ใช้แล้ว และรถยนต์ใหม่เมื่อทุนดำเนินการของสหกรณ์ได้เพิ่มมากขึ้น ก็มีการขยายวงเงิน ให้กู้ยืม แก่สมาชิกมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา จนถึงสิ้นปี 2543 จะเห็นได้ว่า สหกรณ์ให้กู้ฉุกเฉินต่อรายเป็นเงิน 15,286.- บาท ให้กู้สามัญเฉลี่ย ต่อรายเป็นเงิน 364,540.- บาท และเงินกู้พิเศษเฉลี่ยต่อรายเป็นเงิน 1,145,078.- บาท

การเพิ่มทุนดำเนินการที่สำคัญอย่างหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ การบินไทยฯ ก็คือการระดมเงินฝาก ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2525 และเริ่มประสบความสำเร็จในปี 2526 ทำให้สหกรณ์ฯ สามารถสนับสนุนเปิดให้กู้พิเศษ โดยรับจำนองที่ดินและบ้านได้ เมื่อปลายปี 2525 และได้เริ่มให้กู้แก่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย 3 ล้านบาทเริ่มยุคใหม่ของการที่สหกรณ์ฯ มีเงินเหลือในปี 2528 สหกรณ์ฯ ได้คืนเงินกู้จำนวน 20 ล้านบาท ให้แก่บริษัทการบินไทยฯ และเริ่มมีเงินฝาก เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 20 ล้านบาท และให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ก่อนปี 2540 สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยฯ ได้เติบโตจนมีชื่อเสียงว่าเป็น สหกรณ์ฯ ที่มียอดเงินฝากของสมาชิกมากที่สุด ของ ประเทศไทย และได้เข้าอยู่ในอันดับที่เป็นสหกรณ์ ออมทรัพย์ ซึ่งมีสินทรัพย์ ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

หลังจากดำเนินงานได้ 8 ปี สหกรณ์การบินไทยฯ เริ่มจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในปี 2527 เริ่มที่กองทุน สวัสดิการหุ้นสะสม ช่วยเหลือ สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเท่ากับค่าหุ้นที่สมาชิกสะสมไว้ก่อนเสียชีวิต และจำกัดไม่เกิน 40,000.- บาท ต่อมาก็เริ่มจัดให้มีกองทุนสวัสดิการหนี้ ช่วยเหลือชำระหนี้เงินกู้ในกรณีสมาชิกเสียชีวิตก่อน เกษียณอายุ และมีหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ฯ โดยรับชำระหนี้แทนไม่เกิน 20,000.- บาท ต่อมาก็มี สวัสดิการเงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจำนวน 50,000.- บาท ละสวัสดิการช่วยเหลือ สมาชิก ที่เกษียณอายุ สวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ มีได้โดยอาศัยเงินจัดสรรมาจากกำไรสุทธิแต่ละปีของสหกรณ์ฯ ทั้งสิ้น