ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร้วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 
15
กรกฎาคม
2567
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร้วมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 151 ประจำปี 2567
15
กรกฎาคม
2567
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 151 ประจำปี 2567
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคางานจัดซื้อเครื่อง Database Server 
10
กรกฎาคม
2567
การเรียกประกวดราคางานจัดซื้อเครื่อง Database Server 
เรื่อง :
ประกาศผลการเรียกประกวดราคางานจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสหกรณ์สำนักงานลาดพร้าว
03
กรกฎาคม
2567
ประกาศผลการเรียกประกวดราคางานจัดจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสหกรณ์สำนักงานลาดพร้าว
28
มิถุนายน
2567
รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
28
มิถุนายน
2567
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เรื่อง :
การปรับอัตตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง และอัตตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันใด
28
มิถุนายน
2567
การปรับอัตตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง และอัตตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันใด
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้ ด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 13
19
มิถุนายน
2567
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้ ด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 13
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2024
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
15,000 - 30,000 บาท 500 บาท
30,001 - 45,000 บาท 700 บาท
45,001 - 60,000 บาท 900 บาท
เกินกว่า 60,001 บาท 1,000 บาท
บริการ
สถานที่ตุลาคม 2562
   
   
   
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.50
สามัญ
4.50
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.25
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
1.00
ออมทรัพย์พิเศษ
2.60
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.60
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือแจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ - กิ่งแก้ว
โทร | 0-2109-9980-9