PALACE CHAIRMAN OF THE BOARD
ทำเนียบประธานกรรมการ
เรืออากาศเอกพร้อม ณ ถลาง
ประธานกรรมการ ชุดก่อตั้ง พ.ศ. 2518
ประธานกรรมการ ชุดที่ 1 – 5
พ.ศ. 2519 - 2523
พลอากาศเอกบัญชา สุขานุศาสน์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 6 – 9
พ.ศ. 2524 - 2527
พลอากาศเอกจรรยา สุคนธทรัพย์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 10 - 11
พ.ศ. 2528 - 2529
พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน
ประธานกรรมการ ชุดที่ 12 - 13
พ.ศ. 2530 - 2431
ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 14 - 17
พ.ศ. 2532 - 2535
พลอากาศเอกวีระ กิจจาทร
ประธานกรรมการ ชุดที่ 18
พ.ศ. 2536
นายธรรมนูญ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ ชุดที่ 19 - 25
พ.ศ. 2537 - 2543
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 26
พ.ศ. 2544
นายสุเทพ สืบสันติวงศ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 27
พ.ศ. 2545
เรืออากาศโทชินวุฒิ นเรศเสนีย์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 28 - 31
พ.ศ. 2546 - 2549
พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 32 - 34
พ.ศ. 2550 - 2552
เรืออากาศโทเฉลิมพล อินทรวงศ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 35 - 25
พ.ศ. 2553 - 2555
นายสาธก วรศะริน
ประธานกรรมการ ชุดที่ 38
พ.ศ. 2556
เรืออากาศเอกยุทธสิทธิ์ สุวรรณลอย
ประธานกรรมการ ชุดที่ 39
พ.ศ. 2557
เรืออากาศเอกกนก ทองเผือก
ประธานกรรมการ ชุดที่ 40 - 41
พ.ศ. 2558 - 2559
นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 42
พ.ศ. 2560 - 2564
นายนินนาท พัฒนพิบูลย์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 46 - 48
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
เรืออากาศเอกพร้อม ณ ถลาง
ประธานกรรมการ ชุดก่อตั้ง พ.ศ. 2518
ประธานกรรมการ ชุดที่ 1 - 5
พ.ศ. 2519 - 2523
พลอากาศเอกบัญชา สุขานุศาสน์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 6 – 9
พ.ศ. 2524 - 2527
พลอากาศเอกจรรยา สุคนธทรัพย์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 10 - 11
พ.ศ. 2528 - 2529
พลอากาศเอกประหยัด ดิษยะศริน
ประธานกรรมการ ชุดที่ 12 - 13
พ.ศ. 2530 - 2431
ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 14 - 17
พ.ศ. 2532 - 2535
พลอากาศเอกวีระ กิจจาทร
ประธานกรรมการ ชุดที่ 18
พ.ศ. 2536
นายธรรมนูญ หวั่งหลี
ประธานกรรมการ ชุดที่ 19 - 25
พ.ศ. 2537 - 2543
นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 26
พ.ศ. 2544
นายสุเทพ สืบสันติวงศ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 27
พ.ศ. 2545
เรืออากาศโทชินวุฒิ นเรศเสนีย์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 28 - 31
พ.ศ. 2546 - 2549
พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 32 - 34
พ.ศ. 2550 - 2552
เรืออากาศโทเฉลิมพล อินทรวงศ์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 35 - 37
พ.ศ. 2553 - 2555
นายสาธก วรศะริน
ประธานกรรมการ ชุดที่ 38
พ.ศ. 2556
เรืออากาศเอกยุทธสิทธิ์ สุวรรณลอย
ประธานกรรมการ ชุดที่ 39
พ.ศ. 2557
เรืออากาศเอกกนก ทองเผือก
ประธานกรรมการ ชุดที่ 40 - 41
พ.ศ. 2558 - 2559
นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ ชุดที่ 42 - 45
พ.ศ. 2560 - 2564
นายนินนาท พัฒนพิบูลย์
ประธานกรรมการ ชุดที่ 4ุ6 - 48
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน