ANNOUNCEMENT

ประกาศ

หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >
21
พฤษภาคม
2022
เรื่อง :
ส่งเอกสารรายงานกิจการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง :
ส่งเอกสารรายงานกิจการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20
พฤษภาคม
2022
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
13
พฤษภาคม
2022
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
25
เมษายน
2022
เรื่อง :
โครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565
เรื่อง :
โครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565
30
มีนาคม
2022
เรื่อง :
หลักเกณฑ์ในโครงการซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ และโครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
เรื่อง :
หลักเกณฑ์ในโครงการซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ และโครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
30
มีนาคม
2022
เรื่อง :
การผ่อนผันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565
เรื่อง :
การผ่อนผันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565
28
มีนาคม
2022
เรื่อง :
แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46
เรื่อง :
แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46
28
มีนาคม
2022
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 46
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 46
หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >