BOARD OF DIRECTORS.
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ที่ 13/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 45
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด พ.ศ.2543 ข้อ 54 วรรคแรก และข้อ 57(12) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ดังนี้
นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ
นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายวันเทพ บวรพานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายชาติ ฟ้าปกาสิต
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
น.ต.สิทธิกร บัวงาม
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
นายยุทธนา ถูกจิตต์
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์
กรรมการและเลขานุการ
นายวรวุฒิ อยู่ญาติมาก
กรรมการและเหรัญญิก
นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์
กรรมการ
นายนิพนธ์ หัตถกี
กรรมการ
นายพรเทพ สิทธิสงวนศักดิ์
กรรมการ
นายธัชพล สูตะบุตร
กรรมการ
นายสฤษดิ์พร ศิริล้วน
กรรมการ
นายประสิทธิ์ เวียงลอ
กรรมการ
นายพิทยา ทิพยโสตถิ
ประธานกรรมการ
นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายวันเทพ บวรพานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายชาติ ฟ้าปกาสิต
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
น.ต.สิทธิกร บัวงาม
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
นายยุทธนา ถูกจิตต์
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
นายจิรยุทธ ภุชงคสมุทท์
กรรมการและเลขานุการ
นายวรวุฒิ อยู่ญาติมาก
กรรมการและเหรัญญิก
นายณัฐสัณฑ์ เกตุประจักษ์
กรรมการ
>นายนิพนธ์ หัตถกี
กรรมการ
นายพรเทพ สิทธิสงวนศักดิ์
กรรมการ
นายธัชพล สูตะบุตร
กรรมการ
นายสฤษดิ์พร ศิริล้วน
กรรมการ
นายประสิทธิ์ เวียงลอ
กรรมการ