INTEREST
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และเงินฝากสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสุทธิเหลือ

1. เงินฝากออมทรัพย์

ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 100 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี อย่างน้อย 100 บาท ฝากได้ไม่เกิน 1 บัญชี

1.00 1.00

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 500 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี อย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกิน 1 บัญชี

2.60 2.60

3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก

ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 500 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี อย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกิน 3 บัญชี

บัญชีละ 2,000,000 (1บัญชีต่อบุตร 1คน)

2.60 2.60

4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข

ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกิน 1 บัญชี

บัญชีละ 5,000,000 บาท ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง

3.00 3.00

5. เงินฝากประจำ 24 เดือนปลอดภาษี*

ฝากเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกันขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต้องฝากให้ครบ

24 งวด และขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 64)

3.00 3.00

6. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษขั้นบันได (Code36)

ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 500 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี อย่างน้อย 500 บาท ฝากได้ไม่เกิน 1 บัญชี

จำนวนเงินฝากไม่เกิน 20 ล้านบาท

จำนวนเงินฝากมากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 2.10

2.45 2.45

7. เงินฝากประจำสานสัมพันธ์ระยะเวลา 1 ปี (ภาษี 15%)

ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 บาท และมีเงินคงเหลือในบัญชี อย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกิน 1 บัญชี

3.00 2.55

8. เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)

ฝาก-ถอนขั้นต่ำ 1,000 และมีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 1,000 บาท ฝากได้ไม่เกิน 1 บัญชี

   
     ประจำ 12 เดือน 2.75 2.33
     ประจำ 24 เดือน 3.25 2.76
     ประจำ 36 เดือน 3.50 2.97
     ประจำ 48 เดือน 3.75 3.18
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทเงินกู้อัตราดอกเบี้ย
1. ฉุกเฉิน 4.50
2. สามัญ 4.50
3. พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 4.25
4. พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 4.25
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565 (จ่ายปี 2566)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทอัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
1. เงินปันผล 3.52
2. เฉลี่ยนคืน 1.00
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564 (จ่ายปี 2565)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทอัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
1. เงินปันผล 3.45
2. เฉลี่ยนคืน 1.00
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 (จ่ายปี 2564)
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
อัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ (ร้อยละต่อปี)
ประเภทอัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
1. เงินปันผล 5.02
2. เฉลี่ยนคืน 3.45