CREDIT
สินเชื่อ
บริการสินเชื่อ
รายละเอียดและหลักเกณฑ์เงินกู้สำหรับสมาชิก
สหกรณ์เปิดบริการสินเชื่อให้แก่สมาชิก 4 ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
และเงินกู้พิเศษ - เพื่อการเคหะสงเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาผ่อนผัน เปิดให้กู้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะกาล
ขึ้นอีกเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 25 งวด
วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 204 งวด
วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 204 งวด
วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด
วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 420 งวด
เงินกู้ฉุกเฉิน
วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 25 งวด
สิทธิการกู้
 • กู้ได้ในวงเงิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 • ถ้ามีหนี้เงินกู้พิเศษ เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้ฉุกเฉินเดิมอยู่จะต้องส่งหักเงินกู้ดังกล่าวไปแล้ว 1 งวด จึงจะกู้ใหม่ได้
 • เมื่อหักชำระหนี้ทุกประเภทพร้อมทั้งค่าหุ้น และเงินฝากรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์กำหนด จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือในซองไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
คุณสมบัติของผู้กู้
 • กู้ได้ในวงเงิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น
 • ถ้ามีหนี้เงินกู้พิเศษ เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้ฉุกเฉินเดิมอยู่จะต้องส่งหักเงินกู้ดังกล่าวไปแล้ว 1 งวด จึงจะกู้ใหม่ได้
 • เมื่อหักชำระหนี้ทุกประเภทพร้อมทั้งค่าหุ้น และเงินฝากรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์กำหนด จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือในซองไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
เอกสารประกอบการกู้
 • แบบพิมพ์คำขอกู้ฉุกเฉิน
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ID CARD) ของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งซองเงินเดือนของเดือนอิเล็กทรอนิคส์ล่าสุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้งที่ยื่นกู้
บริการสินเชื่อ
รายละเอียดและหลักเกณฑ์เงินกู้สำหรับสหกรณ์อื่น
สหกรณ์เปิด บริการสินเชื่อให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ดังนี้
 • เงินกู้ระยะสั้น โดยให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน
 • เงินกู้ระยะยาว โดยให้ผ่อนชำระไม่เกิน 120 เดือน
เงินกู้สามัญ
วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 204 งวด
สิทธิการกู้
 • วงเงินกู้ 37-55 เท่าของเงินได้รายเดือน 
 • ถ้ามีหนี้เงินกู้พิเศษ เงินกู้สามัญ หรือเงินกู้ฉุกเฉินเดิมอยู่จะต้องส่งหักเงินกู้ดังกล่าวไปแล้ว 8 งวด จึงจะกู้ใหม่ได้
 • เมื่อหักชำระหนี้ทุกประเภทพร้อมทั้งค่าหุ้น และเงินฝากรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์กำหนด จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือในซองไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
 • สมาชิกไม่สามารถซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มเพื่อการกู้และการค้ำประกัน
 • สมาชิก 1 ท่านสามารถค้ำได้ 5 สัญญา
เงื่อนไขจำนวนผู้ค้ำประกัน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 ท่าน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,001-1,700,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 ท่าน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,700,001-2,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 ท่าน
 • สมาชิก 1 ท่านสามารถค้ำได้ 5 สัญญา
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้
 เงื่อนไขในการกู้วงเงินให้กู้งวดชำระหนี้
1. เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน มีหุ้นเกิน 15,000 บาท กู้ได้ 37 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 600,000 บาท 204 งวด
2. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 25,000 บาท กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 650,000 บาท 204 งวด
3. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 35,000 บาท กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 700,000 บาท 204 งวด
4. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 45,000 บาท กู้ได้ 45 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 750,000 บาท 204 งวด
5. เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี มีหุ้นเกิน 65,000 บาท กู้ได้ 48 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 800,000 บาท 204 งวด
6. เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี มีหุ้นเกิน 80,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 850,000 บาท 204 งวด
7. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 90,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 900,000 บาท 204 งวด
8. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 100,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 204 งวด
9. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 110,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท 204 งวด
10. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 120,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท 204 งวด
11. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 130,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,300,000 บาท 204 งวด
12. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 140,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท 204 งวด
13. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 150,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 204 งวด
14. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 160,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท 204 งวด
15. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 170,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,700,000 บาท 204 งวด
16. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 180,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท 204 งวด
17. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 200,000 บาท กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 204 งวด
 เงื่อนไขในการกู้วงเงินให้กู้งวดชำระหนี้
1. เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน
มีหุ้นเกิน 15,000 บาท
กู้ได้ 37 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
204 งวด
2. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี
มีหุ้นเกิน 25,000 บาท
กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 650,000 บาท
204 งวด
3. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี
มีหุ้นเกิน 35,000 บาท
กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 700,000 บาท
204 งวด
4. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี
มีหุ้นเกิน 45,000 บาท
กู้ได้ 45 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 750,000 บาท
204 งวด
5. เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี
มีหุ้นเกิน 65,000 บาท
กู้ได้ 48 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 800,000 บาท
204 งวด
6. เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี
มีหุ้นเกิน 80,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 850,000 บาท
204 งวด
7. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 90,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 900,000 บาท
204 งวด
8. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 100,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
204 งวด
9. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 110,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท
204 งวด
10. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 120,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท
204 งวด
11. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 130,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,300,000 บาท
204 งวด
12. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 140,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท
204 งวด
13. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 150,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
204 งวด
14. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 160,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท
204 งวด
15. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 170,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,700,000 บาท
204 งวด
16. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 180,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท
204 งวด
17. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 200,000 บาท
กู้ได้ 55 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
204 งวด
 • สมาชิกที่ใช้สิทธิกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกันต้องไม่มีหนี้ฉุกเฉิน
 • สมาชิกที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าที่พนักงานบังคับคดีแจ้งอายัดเงินค่าหุ้นและ/หรือเงินฝาก ไม่มีสิทธิขอกู้เงินไม่ว่าประเภทใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 • 1-17 ส่งหักชำระหนี้แล้ว 8 งวด จึงยื่นกู้ใหม่ได้
 • เงินได้รายเดือน ณ ที่นี้ให้หมายรวมถึง
 • SALARY + C/A ALLOWWANCE + FIRST CLASS C/A
 • SALARY + SPECAIL COMPENSATION / FLIGHT MECHANIC
 • SALARY + LICENSE ALLOWANCE / INSTRUCTOR TRANS. ALLOW.
 • SALARY + TRANSPORTATION ALLOWANCE
 • SALARY + SPECAIL COMPENSATION FOR SALARY HIT-CEILING
 • SALARY + TRANSPORTATION FOR NIGHT DUTY (เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 2,000 บาท)
 • SALARY + OVERTIME (ร้อยละห้าสิบของยอดเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 2,000 บาท)
 • สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญประเภทบุคคลค้ำประกัน ให้หักเงินฝากออมทรัพย์เฉพาะกิจในอัตราร้อยละ 3 ของยอดอนุมัติ
คุณสมบัติของผู้กู้
 • ต้องพ้นระยะการทดลองงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นสมาชิกมาแล้วเกิน 8 เดือน
 • ต้องมีเงินเหลือพอให้หักชำระหนี้ในแต่ละเดือน
เอกสารประกอบการกู้
 • แบบพิมพ์คำขอกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ID CARD) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้และผู้ค้ำพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งซองเงินเดือนอิเล็กทรอนิคส์ของเดือนล่าสุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้งที่ยื่นกู้
 • ใบยินยอมพร้อมบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีคู่สมรสไม่ได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและนามสกุลตามฝ่ายชายให้แนบ คร.2,ทะเบียนสมรสด้านหน้าและด้านหลัง)
 • กรณีใช้คำนำหน้า นางสาว หรือใช้นามสกุลเดิม ต้องแนบทะเบียนสมรส (หน้าและหลัง) หรือ คร.2 (หน้าและหลัง)
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 204 งวด
สิทธิการกู้
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 32-50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 204 งวด แต่ไม่เกินอายุ 65 ปี
 • สมาชิกที่ยื่นกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และขยายงวดการชำระหนี้ถึงอายุ 65 ปี ให้อยู่ในความสมัครใจของสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องไม่มี สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะโครงการขยายงวดชำระหนี้ถึงอายุ 65 ปี
 • สมาชิกสามารถค้ำประกันได้ คนละ 5 สัญญา
 • ต้องหักชำระหนี้เงินกู้ตามโครงการนี้มาแล้ว 8 งวด จึงจะสามารถยื่นกู้ใหม่ได้
 • สหกรณ์ฯ จะนำเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ไปชำระหนี้ฉุกเฉินทุกสัญญาให้หมด ณ วันที่ยื่นกู้
 • สมาชิกที่ยื่นกู้ตามโครงการนี้แล้ว สามารถยื่นกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ หลังจากหักเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ไปแล้ว 1 งวด
 • สำหรับสมาชิกที่เคยมีเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิก หรือเงินกู้สามัญใกล้เกษียณอายุ สามารถมาขอยื่นกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินความสามารถในการชำระหนี้
 • การอนุมัติวงเงินกู้ที่สมาชิกจะได้รับนั้น เมื่อคำนวณโดยหักชำระหนี้ทุกประเภทพร้อมทั้งค่าหุ้นและเงินฝากรวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่สหกรณ์กำหนด จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือในซองไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
 • ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบคำขอกู้ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วน
เงื่อนไขจำนวนผู้ค้ำประกัน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 ท่าน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000-1,500,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 3 ท่าน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,001-1,700,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 4 ท่าน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 1,700,001-2,000,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน 5 ท่าน
 • สมาชิก 1 ท่านสามารถค้ำได้ 5 สัญญา
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้
 เงื่อนไขในการกู้วงเงินให้กู้งวดชำระหนี้
1. เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน มีหุ้นเกิน 15,000 บาท กู้ได้ 32 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 204 งวด
2. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 25,000 บาท กู้ได้ 35 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 550,000 บาท 204 งวด
3. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 35,000 บาท กู้ได้ 38 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 650,000 บาท 204 งวด
4. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี มีหุ้นเกิน 45,000 บาท กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 700,000 บาท 204 งวด
5. เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี มีหุ้นเกิน 65,000 บาท กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 800,000 บาท 204 งวด
6. เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี มีหุ้นเกิน 80,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 850,000 บาท 204 งวด
7. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 90,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 900,000 บาท 204 งวด
8. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 95,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 950,000 บาท 204 งวด
9. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 100,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 204 งวด
10. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 110,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท 204 งวด
11. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 120,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท 204 งวด
12. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 130,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,300,000 บาท 204 งวด
13. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 140,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท 204 งวด
14. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี มีหุ้นเกิน 150,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท 204 งวด
15. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 160,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท 204 งวด
16. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 170,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,700,000 บาท 204 งวด
17. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 180,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท 204 งวด
18. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 190,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 1,900,000 บาท 204 งวด
19. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี มีหุ้นเกิน 200,000 บาท กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 204 งวด
 เงื่อนไขในการกู้วงเงินให้กู้งวดชำระหนี้
1. เป็นสมาชิกเกิน 8 เดือน
มีหุ้นเกิน 15,000 บาท
กู้ได้ 32 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
204 งวด
2. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี
มีหุ้นเกิน 25,000 บาท
กู้ได้ 35 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 550,000 บาท
204 งวด
3. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี
มีหุ้นเกิน 35,000 บาท
กู้ได้ 38 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 650,000 บาท
204 งวด
4. เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี
มีหุ้นเกิน 45,000 บาท
กู้ได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 700,000 บาท
204 งวด
5. เป็นสมาชิกเกิน 2 ปี
มีหุ้นเกิน 65,000 บาท
กู้ได้ 43 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 800,000 บาท
204 งวด
6. เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี
มีหุ้นเกิน 80,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 850,000 บาท
204 งวด
7. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 90,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 900,000 บาท
204 งวด
8. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 95,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 950,000 บาท
204 งวด
9. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 100,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
204 งวด
10. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 110,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,100,000 บาท
204 งวด
11. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 120,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,200,000 บาท
204 งวด
12. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 130,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,300,000 บาท
204 งวด
13. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 140,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,400,000 บาท
204 งวด
14. เป็นสมาชิกเกิน 4 ปี
มีหุ้นเกิน 150,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
204 งวด
15. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 160,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท
204 งวด
16. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 170,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,700,000 บาท
204 งวด
17. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 180,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,800,000 บาท
204 งวด
18. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 190,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 1,900,000 บาท
204 งวด
19. เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี
มีหุ้นเกิน 200,000 บาท
กู้ได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
204 งวด
หมายเหตุ
 • 1-19 ส่งหักชำระหนี้แล้ว 8 งวด จึงยื่นกู้ใหม่ได้
 • เงินได้รายเดือน ณ ที่นี้ให้หมายรวมถึง
 • SALARY + C/A ALLOWWANCE + FIRST CLASS C/A
 • SALARY + SPECAIL COMPENSATION / FLIGHT MECHANIC
 • SALARY + LICENSE ALLOWANCE / INSTRUCTOR TRANS. ALLOW.
 • SALARY + TRANSPORTATION ALLOWANCE
 • SALARY + SPECAIL COMPENSATION FOR SALARY HIT-CEILING
 • SALARY + TRANSPORTATION FOR NIGHT DUTY (เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 2,000 บาท)
 • SALARY + OVERTIME (ร้อยละห้าสิบของยอดเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 2,000 บาท)
คุณสมบัติของผู้กู้
 • ต้องพ้นระยะการทดลองงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นสมาชิกมาแล้วเกิน 8 เดือน
 • ต้องมีเงินเหลือพอให้หักชำระหนี้ในแต่ละเดือน
หลักฐานประกอบการกู้
 • แบบพิมพ์คำขอกู้สามัญ
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ID CARD) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ส่งซองเงินเดือนอิเล็กทรอนิคส์ของเดือนล่าสุดพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกครั้งที่ยื่นกู้
 • ใบยินยอมพร้อมบัตรประชาชนคู่สมรส(กรณีคู่สมรสไม่ได้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อและนามสกุลตามฝ่ายชายให้แนบ คร.2,ทะเบียนสมรสด้านหน้าและด้านหลัง)
กรณีสมาชิกเกษียณ/ลาออกจากบริษัท ใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน
1.การกู้หุ้นหรือเงินฝาก กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นหรือเงินฝาก (ผ่อนชำระไม่เกิน 204 งวด)
เอกสารประกอบการกู้
 • - คำขอกู้ (สามัญสีฟ้า) และสมุดเงินฝาก(กรณีให้โอนเข้าธนาคาร)
 • - สำเนา ID Card และบัตรประชาชน
 • - สำเนาบัตรประชาชนอย่างเดียว (เฉพาะสมาชิกที่ลาออกจากบริษัท)
 • - สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้กู้
 • - ใบยินยอมและบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีคู่สมรสใช้คนละนามสกุลต้องแนบใบทะเบียนสมรสหรือ คร.2 ด้สนหน้าและด้านหลัง)
2.การกู้เงินฝากโดยมีชือคู่สมรสในสมุด
เอกสารประกอบการกู้
 • - คู่สมรสต้องเขียน IOC ยินยอมให้ใช้สมุดเงินฝากค้ำประกันเงินกู้
 • - เอกสารประกอบใช้เหมือนการกู้ในข้อ 1. ทุกอย่าง
เงินกู้พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
วงเงินกู้ไม่เกิน 8,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด
สิทธิการกู้
 • เพื่อประกอบอาชีพเสริม
 • เพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม
 • อื่นๆ
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้
 เงื่อนไขในการกู้วงเงินให้กู้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
2. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 15,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
3. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 40,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท
4. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท
5. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 80,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท
6. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 8 ล้านบาท
การประเมินราคาหลักทรัพย์
 • หลักทรัพย์ประเมินราคาจากการประเมินของบริษัทประเมินหลักทรัพย์/บ้านพร้อมที่ดินประเมินให้สูงสุดไม่เกิน 1 ไร่
 • หลักทรัพย์ที่ดินเปล่าไม่สามารถนำมาจำนองที่สหกรณ์
วงเงินอนุมัติ
 • อนุมัติให้กู้ได้ไม่เกินราคาประเมินจากบริษัทประเมินหลักทรัพย์
คุณสมบัติของผู้กู้
 • ต้องพ้นระยะการทดลองงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีเงินเหลือพอให้หักชำระหนี้ในแต่ละเดือน
เงินกู้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 420 งวด
สิทธิการกู้
 • ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
 • ซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างบ้าน
 • ซื้อห้องชุด (วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000,000 บาท) 300 งวด
 • ปลูกบ้านบนที่ดินของตนเอง
 • ต่อเติมบ้าน
 • เปลี่ยนจำนองบ้านพร้อมที่ดิน
 • เปลี่ยนจำนองห้องชุด
 • ไถ่ถอนจำนองใหม่ (Refinance)
 • ไถ่ถอนจำนองหรือไถ่ถอนการขายฝากจากบุคคล
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้
 เงื่อนไขในการกู้วงเงินให้กู้
1. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
2. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 15,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
3. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 40,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท
4. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท
5. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 80,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 6 ล้านบาท
6. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 8 ล้านบาท
7. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 150,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
8. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 12 ล้านบาท
9. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท
10. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 18 ล้านบาท
11. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี ทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 350,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท
 
การประเมินราคาหลักทรัพย์
 • หลักทรัพย์ประเมินราคาจากการประเมินของบริษัทประเมินหลักทรัพย์/บ้านพร้อมที่ดินประเมินให้สูงสุดไม่เกิน 1 ไร่
 • หลักทรัพย์ที่ดินเปล่าไม่สามารถนำมาจำนองที่สหกรณ์
วงเงินอนุมัติ
 • อนุมัติให้กู้ได้ไม่เกินราคาประเมินจากบริษัทประเมินหลักทรัพย์
คุณสมบัติของผู้กู้
 • ต้องพ้นระยะการทดลองงานของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องมีเงินเหลือพอให้หักชำระหนี้ในแต่ละเดือน
เอกสารประกอบการขอกู้ (กรณีซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกบ้าน)
 • คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ซองเงินเดือนตัวจริง (ปัจจุบันส่งเข้าระบบ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเบียนสมรส/ใบหย่า/มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
 • สัญญาว่าจ้างปลูกบ้าน/BOQ
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แปลนบ้านหรือพิมพ์เขียว
 • แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ (ชัดเจน)
เอกสารประกอบการขอกู้ (กรณีปลูกบ้านบนที่ดินของตนเอง)
 • คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ซองเงินเดือนตัวจริง (ปัจจุบันส่งเข้าระบบ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเบียนสมรส/ใบหย่า/มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาว่าจ้างปลูกบ้าน/BOQ
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แปลนบ้านหรือพิมพ์เขียว
 • แผ่นที่ตั้งหลักทรัพย์ (ชัดเจน)
เอกสารประกอบการขอกู้ (กรณีเปลี่ยนจำนองบ้านพร้อมที่ดิน)
 • คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ซองเงินเดือนตัวจริง (ปัจจุบันส่งเข้าระบบ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเบียนสมรส/ใบหย่า/มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 • หนังสือสัญญาจำนองเดิมและบันทึกต่อท้ายสัญญาเดิม
 • หนังสือสัญญาเงินกู้เดิม
 • รายการผ่อนชำระย้อนหลัง 6 เดือน
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง (เช่น สัญญาขาย/ให้/ใบอนุญาติก่อสร้าง)
 • แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ (ชัดเจน)
เอกสารประกอบการขอกู้ (กรณีเปลี่ยนจำนองห้องชุด)
 • คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ซองเงินเดือนตัวจริง (ปัจจุบัน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเบียนสมรส/ใบหย่า/มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • หนังสือจำนองเดิมและบันทึกต่อท้ายสัญญาเดิม
 • หนังสือสัญญาเงินกู้เดิม
 • รายการผ่อนชำระย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือสัญญาขายเดิม
 • แผ่นที่ตั้งหลักทรัพย์ (ชัดเจน)
เอกสารประกอบการกู้ (กรณีซื้อบ้านพร้อมที่ดิน)
 • คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ซองเงินเดือนตัวจริง (ปัจจุบันส่งเข้าระบบ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)และบ้านหลังที่จะซื้อ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเบียนสมรส/ใบหย่า/มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • ใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน (กรณีซื้อจากโครงการ)
 • ใบอนุญาติก่อสร้างอาคาร (กรณีซื้อจากโครงการ)
 • ฺBrochure (กรณีซื้อจากโครงการ)
 • สัญญาจะซื้อจะขาย/สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ขาย (ซื้อบุคคล)
 • สัญญาฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง(เช่น สัญญาขาย/ให้/ใบอนูญาติก่อสร้างอาคาร(ซื้อบุคคล))
 • แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ (ชัดเจน)
เอกสารประกอบการกู้ (กรณีซื้อคอนโด)
 • คำขอกู้เงินกู้พิเศษ
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ซองเงินเดือนตัวจริง (ปัจจุบันส่งเข้าระบบ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาเบียนสมรส/ใบหย่า/มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • Brochure (กรณีซื้อจากโครงการ)
 • แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ (ชัดเจน)

หมายเหตุ การกู้เงินกู้พิเศษทุกประเภท ถ้าถนนผ่านหน้าหลักประกันไม่ใช่ทางสาธารณะ หรือยังไม่จดภาระจำยอมให้โฉนดที่ดิน ที่ใช้หลักประกัน ให้เดินการโอนเป็นทางสาธารณะหรือจดภาระจำยอม ให้เรียบร้อยก่อนและรถยนต์สามารถเข้าออกได้

-หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดินเปล่าไม่สามารถนำมาจำนองที่สหกรณ์ได้

ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาทรัพย์

- การเดินทาง้พื่อทำนิติกรรมจำนองหรือไถ่ถอน กรุงเทพฯ , ปริมณฑล และระยะทางไม่เกิน 200 กม.จากกรุงเทพฯ ครั้งละ 1,000 บาท นอกเหนือจากนั้นครั้งล่ะ 4,000 บาท และจะต้องมารับ เจ้าหน้าที่ที่สหกรณ์ฯ

- ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ใหม่หลังจากที่บริษัททำการประเมินแล้วผู้กู้ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจหลักทรัพย์ใหม่ อีกครั้งตามอัตราที่สหกรณ์กำหนดไว้

- กรณีผู้กู้แจ้งยกเลิกการกู้หลังจากที่บริษัททำการประเมินหลักทรัพย์แล้วจะเรียกค่าธรรมเนียมคืนไม่ได้                                

ค่าประเมินหลักทรัพย์                   

- ไม่เกิน 3,000,000  ค่าประเมิน  3,000 บาท

- 3,000,000-5,000,000  ค่าประเมิน  3,500 บาท

- 5,000,000 ขึ้นไป   ค่าประเมิน  4,500 บาท

- นครปฐม , ฉะเชิงเทรา , สมุทรปราการ (คิดเพิ่ม)   ค่าประเมิน  1,000 บาท

- รัศมี ไม่เกิน 200 กม. คิดค่าตรวจเพิ่ม  ค่าประเมิน  1,500  บาท

- รัศมีเกินกว่า 500 กม. คิดค่าตรวจเพิ่ม  ค่าประเมิน  1,500  บาท

- ค่าที่พัก   ค่าประเมิน  800  บาท

- ค่าตรวจก่อสร้างงวดสุดท้าย   ค่าประเมิน  2,500  บาท

**หลักทรัพย์ที่เป็นดินเปล่าไม่สามารถนำมาจำนองที่สหกรณ์ได้**

การกู้คำนวณไม่เกิน 420 งวดแต่ไม่เกินอายุ 65 ปี

1.ผู้กู้ต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนครบเกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือผู้กู้อาจชำระหนี้ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น

2.ผู้กู้ต้องไม่มี 2.1เงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน 2.2 เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคำนวณงวดชำระหนี้ถึง 65 ปี 2.3 สมาชิกต้องไม่ถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์

3.สมาชิกต้องถูกหักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมด

4.สมาชิกผู้กู้ต้องมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามสหกรณ์กำหนดแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20