NEWS

ข่าวกิจกรรม

บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน จังหวัดลพบุรี

สหกรณ์ฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 14 เครื่อง

ดูรายละเอียดข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK