NEWS

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง

สหกรณ์ฯ จัดงานสัมมนาออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง ในหัวข้อ "ความรู้ด้าน กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์" นำทีมโดย นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ

ดูรายละเอียดข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK