ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 33/2564
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาด้วยวิธีการคัดเลือกงานจัดจ้างออกแบบตกแต่งอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสหกรณ์ฯ