ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 21/2565
เรื่อง :
ส่งเอกสารรายงานกิจการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์