ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ 3/2565
เรื่อง :
ขอให้ตรวจสอบสังกัดในการสรรหา