ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ 43/2565
เรื่อง :
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่2/2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์