ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 54/2566
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง