ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 30/2567
เรื่อง :
การปรับอัตตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง และอัตตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันใด