NEWS

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูรายละเอียดข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK