CREMATION
ฌาปนกิจ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด
และ ครอบครัว Funeral Assistance Association For Thai Employees and Family Saving Credit Coops Ltd.
การดำเนินงาน
สมาคมสมาชิก 3 ประเภท ดังนี้
ประเภท (ก) คือ สมาชิก
ประเภท (ข) คือ คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ประเภท (ค) คือ บิดาและ/หรือมารดาโดยกำเนิด และรวมถึงบิดาและ/หรือมารดาบุญธรรมของสมาชิกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และจดทะเบียนก่อนวันที่ 28 มกราคม 2537 โดยสมาชิกผู้นั้นไม่มี บิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดจริง
คุณสมบัติของสมาชิก
สมาชิกประเภท (ก) คือ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย หรือเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด และครอบครัว ตามระเบียบว่าด้วยการเจ้าหน้าที่สมาคมฯ พ.ศ.2551 ซึ่งมีอายุไม่เกิน 55 ปี
สมาชิกประเภท (ข) ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี
สมาชิกประเภท (ค) ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี กรณีเป็นบิดา - มารดาบุญธรรม ต้องมีใบจดทะเบียนรับรอง การเป็นบุตรบุญธรรม
ผู้ที่จะประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วยตนเอง ณ สำนักงานสมาคมในวันเปิดทำการพร้อมทั้งเอกสารดังต่อไปนี้

1). กรอกแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ครบถ้วนพร้อมทั้งต้องมีลายมือชื่อ พยานในใบแสดงความจำนงซึ่งอยู่ด้านหลังของใบสมัคร

2). สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรพนักงาน

3). สำเนาทะเบียนบ้าน

4). สำเนาทะเบียนสมรส (สำหรับผู้สมัครสมาชิกประเภท ข คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมา )

5). ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

สมาชิกภาพของผู้สมัคร
สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกประเภท (ก),(ข)และ(ค)จะสมบูรณ์ต่อเมื่อครบ 180 วัน นับจากวันยื่นใบสมัครที่สมาคมและผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชำระเงินค่าสมัครและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าตาม ข้อบังคับนี้เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิก
สิทธิ์การเป็นสมาชิก
สมาคมจะออกหนังสือหลักฐานแสดงการเป็นสมาชิกตามแบบของสมาคมให้แก่สมาชิกทุกคน
อัตราค่าสมัคร
สมาคมจะเรียกเก็บค่าสมัครสำหรับสมาชิกทุกประเภทจำนวน 20 บาท
อัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
สมาคมฯเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า โดยหักเงินจากซองเงินเดือนของพนักงาน
    • สมาชิกประเภท (ก) ห้าร้อยสี่สิบบาท โดยสำรองจ่ายให้สมาชิกประเภท (ก) และ (ข) จำนวนห้าร้อยบาท และสำรองจ่ายให้สมาชิกประเภท (ค) จำนวนสี่สิบบาท กรณีหักซองเงินเดือนไม่ได้ให้ชำระไว้เป็นจำนวนสองพันห้าร้อยบาทต่อปี
    • สมาชิกประเภท (ข) ห้าร้อยสี่สิบบาท โดยสำรองจ่ายให้สมาชิกประเภท (ก) และ (ข) จำนวนห้าร้อยบาท และสำรองจ่ายให้สมาชิกประเภท (ค) จำนวนสี่สิบบาท กรณีหักซองเงินเดือนไม่ได้ให้ชำระไว้เป็นจำนวนสองพันห้าร้อยบาทต่อปี
    • สมาชิกประเภท (ค) เจ็ดร้อยสี่สิบบาท โดยสำรองจ่ายให้สมาชิกประเภท (ค) จำนวนเจ็ดร้อยบาท และสำรองจ่ายให้สมาชิกประเภท (ก) และ (ข) จำนวนสี่สิบบาท กรณีหักจากซองเงินเดือนไม่ได้ให้ชำระไว้เป็นจำนวนห้าพันห้าร้อยบาทต่อปี
เอกสารการขอรับเงินสงเคราะห์ฯสมาชิกเสียชีวิต

1. สำเนาใบมรณะบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ ตาย

3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรพนักงาน “ รณีผู้เสียชีวิตเป็นพนักงาน

4. สำเนาบัตรพนักงานผู้รับผลประโยชน์ “ กรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เป็นพนักงาน

5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์

6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

7. สำเนาทะเบียนสมรส ( ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์เป็นสามี - ภรรยา )

8. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ( กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล )

9. สำเนาหน้าบัญชีของผู้รับผลประโยชน์ ( เลือกใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่ง )

      (1). สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย

      (2). สำเนาบัญชีธนาคารกสิกรไทย (รอ Clearing ตามเงื่อนไขของธนาคาร)

      (3). สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ (รอ Clearingตามเงื่อนไขของสหกรณ์ฯ)

การโอนเงิน (สำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถหักเงินจากซองเงินเดือนได้)
ชื่อบัญชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด และ ครอบครัว
ติดต่อ โทร 0-2938-5264

หลังจากโอนเงินกรุณาแฟกส์สำเนาใบ Pay-In พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯให้รับทราบทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการรับเงินจากท่าน และเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภทบัญชี
กรุงไทย วิภาวดีรังสิต O19-1-71633-2 ออมทรัพย์
กรุงเทพ วิภาวดีรังสิต 196-O-61046-5 ออมทรัพย์
กสิกรไทย ย่อยการบินไทย 612-2-O1926-6 ออมทรัพย์
ทหารไทย ลาดพร้าว ซอย 6 175-2-O85O7-4 ออมทรัพย์
การคำนวณเงินสงเคราะห์
เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตจะคำนวณยอดเงินสงเคราะห์จากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด ณ วันที่เสียชีวิตตามเอกสารและแยกตามประเภทสมาชิกโดยนำจำนวนสมาชิกประเภทเดียวกันกับผู้เสียชีวิตคูณยี่สิบและนำจำนวนสมาชิกต่างประเภทกับผู้เสียชีวิตคูณหนึ่ง รวมกันทั้งสองยอดแล้วหักไว้เป็นค่าใช้จ่ายของสมาคมร้อยละหนึ่งตามมติที่ประชุมใหญ่ส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะได้รับทั้งหมด
การจ่ายเงินสงเคราะห์
1).ประเภท( ก )พนักงานและ ( ข )คู่สมรสของพนักงานได้รับเงินประมาณการ 500,000 บาทโดยประมาณแบ่งจ่ายทั้งหมด 3 งวดดังนี้ งวดที่ 1 สมาชิกจะได้รับเงินภายใน 7-10 วันทำการ(ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน ยอดเงินจำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) งวดที่ 2 สมาชิกจะได้รับเงินหลังจากงวดที่ 1 (45 วันทำการ) ยอดเงินตามที่เก็บได้จริง งวดที่ 3 สมาชิกจะได้รับเงินหลังจากงวดที่ 2 (90 วันทำการ) ยอดเงินตามที่เก็บได้จริง หมายเหตุ :กรณีประเภท( ก )พนักงานเสียชีวิตตรวจสอบแล้วมีหนี้กับทางสหกรณ์ฯ สมาคมฌาปนกิจฯ จะนำเงินในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ไปชำระหนี้ให้กับทางสหกรณ์ฯ 2).ประเภท(ค) บิดา-มารดาของพนักงานได้รับเงินประมาณการ 170,000 บาทโดยประมาณ โดยแบ่งจ่ายทั้งหมด 3 งวดดังนี้ งวดที่ 1 สมาชิกจะได้รับเงินภายใน 7-10 วันทำการ(ไม่นับรวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วนยอดเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)งวดที่ 2 สมาชิกจะได้รับเงินหลังจากงวดที่ 1(45 วันทำการ) ยอดเงินตามที่เก็บได้จริง งวดที่ 3 สมาชิกจะได้รับเงินหลังจากงวดที่ 2 (90 วันทำการ) ยอดเงินตามที่เก็บได้จริง
ที่อยู่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัดและครอบครัว เลขที่ 59/39 - 40 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 TEL :02-545-2040-117,133 TEL:02-938-5264 FAX :02-938-6414 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.